Takvâ Nedir?

Takvâ; kalbi mâsivâdan, yâni Allah’tan uzaklaştıran her şeyden korumak sûretiyle cemâlî tecellîlerin mâkesi hâline gelmektir. Takvâ, nefsânî arzuları zayıflatmak, rûhânî istîdatları inkişâf ettirmek ve Cenâb-ı Hak’la dostluğun tesisidir. Takvâ, Allâh’a yakınlık ve ebedî vuslat kapısıdır. O kapıdan geçenler; hayatı, med-cezirlerine kapılmadan, denge ve muvâzeneyi bozmadan huzûr içinde yaşarlar. Velhâsıl Takvâ, mü’minin, Allâh’ın hıfz u…

Haram Nedir?

Haram, yapılması dinî bakımdan yasaklanan herhangi bir şeydir. İçki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, başkasının malını haksız yere yemek gibi. Haram olan şeylere muharremât denir. Haramı işlemeyenler se­vap, işleyenler de günah kazanırlar. Bazı durumlarda bunun dün­yevi cezası da vardır. Örneğin zina edene 100 değnek vurulur, hırsızın eli kesilir. Haramlar liaynihî haram, ligayrihî haram kısımlarına…

Helal Nedir?

Sözlükte ‘düğümü çözmek’, ‘bir şeyin serbest ve helal olması’, anlamlarına gelen ‘hall’ (الحل) mastarından türeyen helal kelimesi, ‘yapılması dinen serbest olan şey’ anlamına gelir. Allah Teâlâ bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan O’dur…” (Bakara, 2/29) Bu ayet, yeryüzünde bulunan her şeyin insanlara mubah olduğunu gös­termektedir. Ama bunların zararlı ve pis…

Güzel Ahlak

Kur’an Ahlakının müşahhas örneği: Hz. Peygamber (a.s.v)’dir. Hz. Aişe (r.a.): “Allah’ın Elçisi(s.a.v.)in ahlâkı Kur’an idi” demiştir. Bu sözleriyle, onun, Kur’an adabıyla edeplendiğini, emirlerini tuttuğunu, yasaklarından kaçındığını ifade etmek istemiştir. Allah’ın Elçisi (s.a.v.), her fazîleti, her üstün meziyeti kendinde toplamıştı. Soyu yüksek, zekâ ve anlayışı üstün idi. Bilgisi, hayası, edebi, adabı, ibadeti…

Peygamber Efendimizin Hayatı

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de doğdu. Doğmadan önce babası Abdullah’ı; 6 yaşındayken annesi Âmine’yi kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalib’in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Talib’in yanında yetişti. Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekke’de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıktı. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü,…

İbadet

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: İbadet, kulluk etmek, tapınmak, yani kendini aşağılamak, alçaltmak demektir. Bütün yükseklikler, iyilikler kendisinde bulunan, hiç bir noksanlığı olmayan ve her şey, var olmak için ve varlıkta kalabilmek için, Ona muhtaç olan ve kendisi hiçbir şey için, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkese fayda ve zarar yalnız…

İtikat Nedir?

İti­kad: Bir fik­re, bir inan­ca bağ­lan­ma; inan­ma. Bir din ve­ya mez­he­bin te­mel inanç de­ğer­le­ri. Al­lâh’a kal­bî bağ­lı­lık, ke­sin inan­ma; îman anlamlarına gelmektedir. Mâlum olduğu üzere ilk nâzil olan âyetler tevhîde dâvet, öldükten sonra dirilme îman, mü’minleri cennetle müjdeleme, kâfirleri ve âsîleri cehennem ile inzâr gibi akîdevî hususlarda idi. Bu mevzûlarda…